Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Het slaapapneu syndroom

 slaapapneuneusmasker

 

Wat is het slaapapneu syndroom eigenlijk?

Het is tot op zekere hoogte normaal dat mensen tijdens hun slaap oppervlakkig ademen of de adem helemaal stilhouden. Het wordt abnormaal wanneer de adem langer dan 10 keer per uur wordt ingehouden (apneu) met een duur van minstens 10 seconden, of dat de som van het aantal apneus en oppervlakkige ademhalingen (hypopneus) meer dan 15 keer per uur bedraagt. Wanneer deze ademhalingspatronen dag in en dag uit, maand in en maand uit, jaar in en jaar uit plaatsvinden, kan men zich voorstellen dat dit de gezondheid zal schaden. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Rond drie tot vijf procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS). Er zijn drie slaapapneu vormen aanwezig: het obstructief slaapapneu syndroom (De ademhaling stokt doordat de luchttoevoer ter hoogte van de keel geblokkeerd raakt. Dit syndroom komt het meeste voor en wordt ook wel OSAS genoemd), het centraal slaapapneu syndroom (de hersenen zelf geven te weinig ademhalingsprikkels af) en het gemengde type (combinatie van obstructief en centraal).

 

Het slaapapneu syndroom wordt door huisartsen en patiënten in Nederland niet altijd goed herkend: 260.000 onbehandelde patiënten!

In Nederland is waarschijnlijk sprake van een sterke onderdiagnose als het gaat om slaapapneu. Uitgaande van percentages in andere landen moeten er in Nederland ongeveer 315.000 patiënten zijn. Er worden slechts 55.000 patiënten behandeld. Uit onderzoek van de ApneuVereniging blijkt dat klachten bij patiënten niet altijd leiden tot een doktersbezoek, daarnaast loopt een groot aantal patiënten jarenlang met onbegrepen klachten rond. Verder aanscherpen van kennis en aandacht voor een eventueel bestaan van een slaapapneu syndroom is voor huisartsen dus erg belangrijk.

Bijna alle huisartsen vinden de gevolgen van slaapapneu zorgwekkend. Dit wijst er op dat vrijwel alle artsen het als een serieuze aandoening zien. Daarnaast vindt een grote groep huisartsen het groeiende aantal apneupatiënten zorgwekkend. Artsen die zeggen zeer goed bekend te zijn met apneu vinden dit vaker dan artsen die zeggen hier minder goed bekend mee te zijn. 60% van de huisartsen ziet slaapapneu als een ernstige aandoening, waarvoor veel aandacht moet zijn. Op basis van deze cijfers mag worden verwacht dat de meeste artsen open staan voor verbeteringen op het gebied van diagnose en behandeling van slaapapneu.

 

Welke risicofactoren bestaan er dan voor het slaapapneu syndroom?

Factoren die niet te veranderen zijn:

 

 

 • Leeftijd (>30 jaar)
 • Mannelijk geslacht (>3 keer meer kans)
 • Voorkomen in bepaalde families
 • Etniciteit (minder vaak bij blanken)
 • Gedeformeerd skelet zoals ernstige kyfose of aangeboren afwijkingen van het gelaat

 

 

Factoren die te veranderen zijn:

 

 

 • Obesitas
 • Brede nek omtrek
 • Blokkade bovenste luchtwegen door te veel (vet)weefsel in de neus, mond of keel
 • Gebruik van alcohol of bepaalde medicatie
 • Te vaak op de rug slapen en de invloed van bepaalde kussens
 • Roken
 • Slechte slaapgewoonten (b.v. te laat naar bed gaan)
 • Ziekten van bepaalde klieren (b.v. te trage schildklierwerking

 

 

Welke klachten en symptomen komen bij het slaapapneu syndroom voor?

Patiënten met het slaapapneu syndroom hebben vaak de volgende klachten en symptomen:

 

 

 • Luid snurken
 • Slaperigheid overdag
 • Slechte slaapkwaliteit
 • Hoge bloeddruk en problemen met hart- en bloedvaten
 • Hoofdpijn in de ochtend
 • Depressieve klachten
 • Problemen op het gebied van de sexualiteit

 

 

De behandeling van het slaapapneu syndroom

Via de huisarts of andere medische specialisten of bedrijfsartsen worden patiënten met verdenking op het slaapapneu syndroom naar de longartsen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Winschoten of Delfzijl verwezen. Middels een aanvullend longfunctie onderzoek of op indicatie een aavullend ECG of bloedonderzoek wordt ook onderzocht of er misschien nog andere redenen zijn die de vermoeidheidsklachten kunnen verklaren. Middels poly(somno)grafisch onderzoek wordt vastgesteld of bij de patiënt sprake is van een slaap apneu syndroom. Dit onderzoek wordt door de longartsen van de OZG uitgevoerd middels de slaapapneustraat, een korte weg (straat) waarin binnen 24 uur de diagnose slaapapneu syndroom bevestigd kan worden met behandelingsadviezen. Uiteindelijk blijkt bij rond 40% van de patiënten inderdaad sprake te zijn van een slaapapneu syndroom. Bij de meeste patiënten is er dan sprake van OSAS.

De behandeling van het slaapapneu syndroom is geheel afhankelijk van de onderliggende oorzaak ervan. Het nemen van preventieve maatregelen (verbetering van de lifestyle) is van groot belang (b.v. stoppen met roken, vermageren, zorgen voor betere conditie etc.). Ook is het gaan gebruiken van een speciale mondbeugel (MRA ofwel Mandibulair Repositie Apparaat) een behandelingsmogelijkheid. Deze beugel wordt geplaatst door gespecialiseerde tandartsen. Het grootste deel van de behandeling van het slaapapneu syndroom bestaat uit het geven van lucht met geringe overdruk via een speciaal apparaat terwijl de patiënt slaapt. Via een masker op de neus of mond wordt zo een continue positieve druk gegeven (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)). Via de poliklinieken van het Ommelander Ziekenhuis Groningen op de locaties in Winschoten en Delfzijl in samenwerking met CPAP-leveranciers (bijvoorbeeld Medidis, Mediqtefa en Linde-healthcare) worden gedurende de laatste jaren nu al rond 600 patiënten met OSAS continue behandeld. Tachtig procent van de patiënten heeft veel baat bij de behandeling en veel mensen hebben zelfs het gevoel weer opnieuw te leven!

 

Het multidisciplinair slaapapneu overleg (MDO) team van de OZG

Elke week vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen longartsen, KNO-artsen, gespecialiseerde tandartsen en neurologen. Iedere patiënt van de slaapapneustraat wordt besproken. Op deze manier kunnen de juiste behandeldoelen vastgesteld worden waarbij elk specialisme zijn inbreng heeft in het overleg. Via digitale verslaglegging worden de verwijzende instanties ook op de hoogte gebracht. Soms spelen slapeloosheidsklachten bij patiënten een belangrijke rol. Expertise hiervoor wordt dikwijls gevraagd bij het SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland). Deze organisatie is zeer bekend bij de herkenning en behandeling van patiënten met slaapstoornissen.

 

Nederlandse Vereniging SlaapApneu Patiënten (NVSAP)

Op het internet is een goede Nederlandse website over slaapapneu te vinden:"www.apneuvereniging.nl". Veel informatie van Nederlandse patiënten met het slaapapneu syndroom is daar te lezen. Een profiel van de slaapapneu zorg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Winschoten en Delfzijl en andere ziekenhuizen is ook op de website van de NVSAP te vinden.

 

Film over het slaapapneu syndroom

Voor een film over het slaapapneu syndroom, klik op dit onderstaande plaatje. De film komt van "www.medicqtefa.nl", een medisch facilitair bedrijf dat hulpmiddelen levert aan ziekenhuizen en patiënten in de intensieve thuiszorg. Het downloaden van deze film duurt wat langer dan de overige films op deze website.

 

Filmpje over slaapapneu.